Close

วันไหว้ครู “ประณตน้อมบูชาครูผู้สอนศิษย์”

โครงการไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

“ประณตน้อมบูชาครูผู้สอนศิษย์”

พิธีไหว้ครูถือเป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่กระทำสืบเนื่องต่อกันมายาวนาน  ตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษไทยเรา  โดยมีความเชื่อว่าการบูชาครู คือการแสดงถึงความเคารพต่อผู้ที่ประสิทธิ์ประสาธน์วิชา

ดังนั้นเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้กับศิษย์  และเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อครู  อาจารย์  โรงเรียนฐานปัญญา จึงจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6  เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และเป็นแนวทางการปฏิบัติตนของเยาวชนที่ดีของสังคม ประเทศชาติ นำไปสู่การอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามนี้ให้ดำรงสืบไป

Event Details

Location

ลานเอนกประสงค์ มัธยม

Date:

15 Jun

Time:

09:00 AM

Site Login
Lost your password?

(close)
ปิดโหมดสีเทา