Close

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนำชีวิต

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนำชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนมีคุณภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับด้านวิชาการ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบและน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้สมกับคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า  “ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ล้ำเลิศวิชา” และตาม   อัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่า “คนดี มีคุณธรรม”   โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ตามหลัก “บวร” บ้าน วัด และโรงเรียน ช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติต่อไป

โดยโรงเรียนฐานปัญญา ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำชีวิต / ในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6  / เพื่อสร้างความตระหนักรู้ /  และเป็นแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน

         วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้แนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
  2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอน/และวิธีการฝึกอบรมจิตใจที่ถูกต้อง กระตุ้นในเกิดสายใยแห่งพี่น้องโรงเรียนฐานปัญญา
  3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนจิตใจของตนเอง พัฒนาจิตที่มีสมาธิแน่วแน่ เข้มแข็ง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการดำเนินชีวิตในสังคม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนำชีวิต

Event Details

Location

หอประชุม อาคารภูภรณ์

Date:

22 Jun

Time:

08:30 AM

Site Login
Lost your password?

(close)
ปิดโหมดสีเทา