Close

ครูจุฑาทิพย์ ก่อเกียรติอาภา

ครุศาสตรบัณฑิต,ราชภัฏธนบุรี
086-7745989 juthathip.ar@tharnpanya.ac.th

ประวัติส่วนตัว

การศึกษา : คณะครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ วิชาโทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สถาบันราชภัฎธนบุรี ปริญญาตรี ประสบการณ์ : ครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร 10 ปี, โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา มา 3 ปี งานอดิเรก : ถ่ายภาพ

ครูจุฑาทิพย์ ก่อเกียรติอาภา คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  คุณครูมีความรู้ทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ โดดเด่น และชำนาญด้านการสอนไวยากรณ์  ทั้งยังชื่นชอบการการถ่ายเป็นงานอดิเรก  โดยหลักการที่ว่า ภาษาต้องฝึกบ่อยๆ ถึงจะทำได้

My Schedule

Monday - Friday 7AM - 7PM

My Skills

ทักษะด้านภาษาไทย
80%
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
60%
ทักษะทางด้านเทคโนโลยี
80%

Site Login
Lost your password?

(close)
ปิดโหมดสีเทา