Close

ครูพงษ์เพชร จันทาน้อย

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ข้อมูลส่วนตัว

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประสบการณ์ : โรงเรียนฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร 3 ปี งานอดิเรก : แบตมินตัน คณิตศาสตร์

ครูพงษ์เพชร จันทาน้อย หรือ ครูเพชร  เป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คุณครูมีความสนใจในเรื่องของแบตมินตันเป็นพิเศษ และมีหลักการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ว่า “คณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาจำ แต่ต้องลงมือฝึกทำจนเกิดความชำนาญ”

My Schedule

Monday - Friday 7AM - 7PM

My Skills

ทักษะด้านภาษาไทย
100%
ทักษทางด้านกีฬา
80%
ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
100%
ทักษะด้านเทคโนโลยี
80%

Site Login
Lost your password?

(close)
ปิดโหมดสีเทา