Close

ครูศิริขวัญ สุกปาย

ครุศาสตร์บัณฑิต,ราชภัฏลำปาง
sirikwhun.su@tharnpanya.ac.th

ประวัติส่วนตัว

สาขาวิชาภาษาไทย การศึกษา : คณะครุศาสตรบัณฑิต , มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประสบการณ์ : โรงเรียนฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร 13 ปี งานอดิเรก :

ครูศิริขวัญ สุกปาย หรือครูหลิว เป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และทำงานในฝ่ายพัฒนาวินัยนักเรียน คุณครูมีความรู้ทางวิชาการด้านภาษาไทย

My Schedule

Monday - Friday 7AM - 7PM

My Skills

ทักษะด้านภาษาไทย
80%
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
60%
ทักษะทางด้านกีฬา
80%

Site Login
Lost your password?

(close)
ปิดโหมดสีเทา