Close

ครูสุดารัตน์ กสิวัฒน์

คณะครุศาสตรบัณฑิต, ราชภัฏเทพสตรี
086214701 sudarat.ka@tharnpanya.ac.th

ประวัติส่วนตัว

การศึกษา : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว,มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประสบการณ์ : โรงเรียนฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร 5 ปี งานอดิเรก : อ่านหนังสือ, งานฝีมือ

ครูสุดารัตน์ กสิวัฒน์ คุณครูฝ่ายพัฒนาวินัยนักเรียน คุณครูมีความรู้ทางวิชาการด้านสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว อีกทั้งยังมีความสนใจในเรื่องของงานฝีมือ  โดยมีแนวคิดที่ว่า นักเรียนต้องรู้จักตนเอง และเห็นใจผู้อื่น เข้าใจสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

My Schedule

Monday - Friday 7AM - 7PM

My Skills

ทักษะทางด้านเทคโนโลยี
60%

Site Login
Lost your password?

(close)
ปิดโหมดสีเทา